Avea lo’u leo ia viia le Atua

Use my voice to praise the Lord

Avea lo’u leo e viia le Atua
O lo’u tofi lea e fai male fa’amaoni
Tautua ile Ali’i ma lou aiga
Ole manuia lea mo nei ma aso uma
Tumau pea lo’u sa’olotoga
Ga ia maliu ia ou ola
Lo’u leo ma lo’u alofa mo outou

E fa’asaga o’u mata i mauga
E o’o mai lou fesoasoani
O lo’u malosi mai ile Ali’i lea
O lea na faia le lagi atoa male lalolagi
E fa’avavau lava lona alofa
E o’o atu lava lona fa’amaoni
I lea tupulaga ma lea tupulaga e fa’avavau

I lift my voice unto my father(avea lo’u leo viia le Atua)
Whose love I wield upon my shoulders(tautua ile Ali’i ma lou aiga)
Here is my gift of music for you all(lo’u leo lea mo nei tatou)
To share with each and everyone
It remains here in my soul
Here forever my God
Here is my love for all of you(Avea lo’u leo viia le Atua)
All of you
Leoleo le Ali’i ia te oe
I lou ulufafo ma lou ulufale
Lo’u leo ma lo’u alofa mo outou
Ia alofa mai le Ali’i e mo tatou nei

What are your thoughts...?