Pe a Susulu

Hopes and dreams of a time gone by with a loved one.

O la’u ua lava
manatua oe o’u mafaufauga
Faanoanoa ai lou agaga
e lei fai atu sou tala
Ua ou moe miti
sa ta u’u lima faatasi
A na e musu mai foi ia a’u
e ta nonofo e le aluPe a susulu pe a o le la

e maligi pe a ou loimata
Pe a susulu pe a o le la
manatua pe a oe i lo’u agaga
O fetu ou ma le a masina
sei ta’u mai pe a ia ita
Pe a susulu pe a o le la
manatua pe a ou foliga

Should’ve never left with out you
in my soul I will hold you to me
In my heart it is just regret stay
with me Im a fool im so sorry

Faamagalo mai ita
e le galo oe i si o’u fatu
Fuga e o na’o oe mo a’u
ae la ou nofo pe a na’o a’u
Pe a susulu pe a o le la
e maligi pe a ou loimata
Pe a susulu pe a o le la
manatua pe a oe i lo’u agaga
O fetu ou ma le a masina
sei ta’u mai pe a ia ita
Pe a susulu pe a o le la
manatua pe a ou foliga
O fetu ou ma le a masina
sei ta’u mai pe a ia ita
Pe a susulu pe a o le la
manatua pe a ou foliga