(Performed in this video by Marina Davis.) True love is not a fairy tale. It's a difficult thing that takes a lifetime of work, so choose your partner carefully. Wise words. O le Alofa o se mea faigata ua e nofo ma e faauiga alofa o se tamaitai i se tama o le alofa o...