Sau funa Sina, sau funa Sina Le tama fafine, o le feagaiga na e tagi lau tane o le gogosina e te manamea i nai o na tifa Ifo vanu a’e i vanu O au manu na, na e tanumia Ne’i o ta pa’u, o ta lili’a Sole Tuisau i le fale Sau i le fale, a ta gagase Na ou vala’au ia Tui ma...