Ta mai le 12pm gagau mai lou ulu e te aluga i o’u vae pe e te vaili utu te le manao i se taumusumusu aua e te leo tele ma le toea'ina ne’i toe ala mai ma le tele o le pisa ne’i toe ala mai ma le tele o le pisa O le lo’omatua ua tagi tautala po’o ai o lea rasta ua...